Сваляйте без регистрация. Всеки нов акаунт получава 200 GB ъплоуд!
     
Общи условия за ползване на тракера

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ,
ПРЕДЛАГАНИ И ПОДДЪРЖАНИ ОТ САЙТА

Настоящият документ представлява Общи условия на договора за ползване на предоставяните от "AvantaBG.com" услуги, които са:
1. Предоставянето на възможност за използване на база данни (каталог), съдържаща заглавия на филми, музика, софтуеър, игри и др., както и допълнителна информация и рецензии за тях, както и за актьорите, режисьорите, авторите, изпълнителите и т.н.;
2. Предоставянето на място за публикуването на обяви и коментари от потребителите, (наричано по-долу за краткост "услугите"). С този договор се уреждат отношенията между "AvantaBG.com" и потребителите на описаните по-горе услуги. Към каталога от заглавия са включени история и любопитни факти както за самия филм, песен, игра или др., за тяхното създаване и отзивите на критиката и публиката, така и за актьорите, режисьорите, авторите, изпълнителите и т.н. Достъпът до краткия анонс на филма, песента, играта или др. е безплатен, докато предоставянето на подробната информация се извършва срещу заплащане. В тази връзка разделянето на услугите, предоставяни от "AvantaBG.com" на платени и неплатени е израз на желанието на дружеството за подпомагане и развиване на Интернет услугите, популяризиране на кино и музикалното изкуството и възпитаване на потребителите в дух на коректност и възмездност при използването на произведения, за които трети лица притежават права. "AvantaBG.com" цели да убеди и възпита потребителите си в принципите на световно приетата Интернет етика, и по-специално, да популяризира принципите за разпространение на произведения в Интернет със законни средства и начини и за заплащане на определена цена на притежателите на правата върху произведенията. "AvantaBG.com" следва политика на нетолерантност към всякакви материали и действия, противоречащи на действащото българско законодателство и всяко приложимо чуждо право. "AvantaBG.com" декларира, че съдържанието на поддържания от нея уебсайт отговаря на изискванията на Закона за авторското право и сродните му права, както и на останалите нормативни изисквания в Република България. Ако Вие ползвате този Уеб-сайт Вие декларирате, че сте запознати с тях, съгласни сте с клаузите и се задължавате безусловно да ги спазвате.

І. ДЕФИНИЦИИ

1. При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия посочените се използват следните дефиниции:
1.1. "AvantaBG.com" (наричано по-долу ОПЕРАТОР) e сайтт предоставящ услугите, предмет на настоящия договор.
1.2. "ПОТРЕБИТЕЛ" e лице, което след извършена регистрация ползува предоставяните от ОПЕРАТОРА услуги.
1.3. "Злоумишлени действия" са действия или бездействия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по приложимото право на друга страна, както и действия или бездействия, които нарушават Интернет етиката, добрите нрави или нанасят вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи. Злоумишлени са следните неизчерпателно изброени действия: изпращане на нежелана поща (spam, junk mail), препълване на каналите чрез изпращане на нежелани IP пакети с цел генериране на нежелан трафик (flood), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (hack), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (crack), изпращане на "троянски коне" (Trojan horses), предизвикване инсталация на вируси (viruses), системи за отдалечен контрол и за следене на чужда информация (sniff), смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, други подобни.
1.4. "Уебсайт" ("website") е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, хипервръзки или други материали и ресурси.
1.5. "Интернет страница" е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.
1.6. "IP Адрес" ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
1.7. "Сървър" ("server")е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.
1.8. "Хипервръзка" ("hyperlink") е изведен и визуализиран на съответната Интернет страница Интернет адрес, улесняващ пренасочването на ПОТРЕБИТЕЛЯ към други Интернет страници на същия уебсайт или към други уебсайтове или ресурси в глобалната Интернет мрежа, чрез натискане ("кликване") върху него.
1.9. "Клиентски профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ" съдържа информацията за ПОТРЕБИТЕЛЯ, предоставяна в процеса на регистрация при сключване на договора и съхранявана на сървъра на ОПЕРАТОРА. Достъп до клиентския профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ имат само ОПЕРАТОРЪТ и ПОТРЕБИТЕЛЯТ. Достъпът от ПОТРЕБИТЕЛЯ се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола.
1.10. "Информационна система" е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.

ІІ. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

2. Чрез натискане на бутона "Съгласен съм", който се намира в края на настоящите Общи условя, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е запознати с тях, съгласен е с клаузите и се задължава безусловно да ги спазва.
2.1. Чрез натискане (кликване) на виртуалния бутон "Съгласен съм", новият ПОТРЕБИТЕЛ извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП), като със записването му на съответен носител в сървъра на ОПЕРАТОРА електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон.
2.2. ОПЕРАТОРЪТ записва чрез общоприет стандарт за преобразуване, по технически начин, правещ възможно възпроизвеждането и съхранява в специални файлове (лог-файлове, log files) на своя сървър IP адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на потребителя и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор.
2.3. От момента на извършване на изявлението от ПОТРЕБИТЕЛЯ, договорът между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ОПЕРАТОРА се счита за сключен и влиза в сила. Договорът има действие между страните за неопределен срок до прекратяване му от една от страните, съгласно посочените по-долу условия.

ІІІ. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

3. С оглед периодично допълване и модификации на услугата, както и с цел нейното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху предоставяната услуга, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от ОПЕРАТОРА. Тази промяна може да се извършва също и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяната услуга, както и при изменение в икономическите условия.
3.1. При извършване на промени в Общите условия, ОПЕРАТОРЪТ се задължава да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ като публикува на поддържания от него уебсайт (или изпрати на посочената при регистрацията електронна поща) съобщение за изменениeтo на Общите условия, текста на измененията и му даде достатъчен срок да се запознае с тях.
3.2. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не заяви незабавно чрез изпращане на съобщение до ОПЕРАТОРА, че отхвърля промените, ще се счита, че е обвързан от тях. ОПЕРАТОРЪТ има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугата по отношение на ПОТРЕБИТЕЛ, заявил, че не е съгласен с условията на договора, което ще се счита за автоматично прекратяване на договора.

ІV. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

4. ОПЕРАТОРЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ предвидените в тези Общи условия услуги, при стриктно спазване от страна на последния на определените в тези Общи условия изисквания.
4.1. Услугите включват предоставянето на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ да достигне до и да използва намиращата се на уебсайта база данни, както и да напише своите обяви и коментари свързани с произведенията намиращи се в каталога на предоставеното му за целта място.

V. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

5. Правата върху разположената на уебсайта на ОПЕРАТОРА база данни, съдържаща заглавия на филми, музика, игри, софтуеър и др., както и допълнителна информация и рецензии за тях, както и за актьорите, режисьорите, авторите, изпълнителите и т.н., са защитени от Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и други нормативни актове. Всяко нейно използване изисква предварителното съгласие на ОПЕРАТОРА. Това се отнася най-вече, но не само, до размножаването, обработката, и възпроизвеждането на съдържанието в други бази данни или други електронни медии и системи.
5.1. Със сключването на договора ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с обстоятелството, че правата върху базата данни, разположена на уебсайта, принадлежат на ОПЕРАТОРА.
5.2. Информацията в базата данни се предоставят изключително за лично ползване. Всяко изготвяне на копия от каталога, или части от него за трети лица (например с цел продажба, отдаване под наем или предоставяне на копия на компакт дискове) е строго забранено.

VІ. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

6. За да може да ползува предоставяната от ОПЕРАТОРА услуга, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен предварително да се регистрира, като попълни съответната достъпна в реално време (on-line) електронна форма за регистрация и изрази съгласие с настоящите Общи условия.
6.1. При попълване на формата за регистрация ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да предостави пълни и верни данни относно своята самоличност, достатъчни да го идентифицират като страна по договора, валиден адрес на електронна поща и другите изискуеми от електронната форма на ОПЕРАТОРА данни, както и да ги актуализира в 7 дневен срок от тяхната промяна.
6.2. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ може да се регистрира само един път. Забранява се регистрацията под измислено име, чуждо име или изменено собствено име.
6.3. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ предостави неверни данни или не са отразени промени при настъпване на промяна в срока по предходната алинея, след узнаване на този факт, ОПЕРАТОРЪТ има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Прекратяването на предоставянето на услугите се счита за автоматично прекратяване на договора.

VІІ. ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА

7. При регистрацията си ПОТРЕБИТЕЛЯТ посочва потребителско име и парола. Ако потребителско име не е вече заето, ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава потребителското име и паролата, които е заявил. Чрез тях ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава достъп до съдържанието на уебсайта на ОПЕРАТОРА.
7.1. ОПЕРАТОРЪТ не проверява и не носи отговорност за истинността на потребителското име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.
7.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата.
7.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на потребителското име и паролата си.
7.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно ОПЕРАТОРА в случай на консумиран неправомерен достъп, както и при вероятност от такъв. Независимо от горното, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява ОПЕРАТОРА при всяко неупълномощено ползуване на предоставяната услуга.

VІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

8. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати ползването на предоставяните от ОПЕРАТОРА услуги.
8.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползуване на предоставяната от ОПЕРАТОРА услуга да не зарежда, да не разполага на сървър на ОПЕРАТОРA, да не изпраща или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали: противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката или добрите нрави; съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека; пропагандиращи дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия; проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология; с порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което застрашава нормалното психическо развитие на ненавършилите пълнолетие лица или нарушава нормите на морала и добрите нрави; съдържащи детска порнография, сексуално насилие, както хипервръзки към страници с подобно съдържание; чието съдържание нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които Република България е страна; представляващи търговска, служебна или лична тайна или друга конфиденциална информация; предмет на авторското право, освен в случаите на притежаване на това право или със съгласието на неговия носител; нарушаващи каквито и да били имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица, включително право на собственост, право на интелектуална собственост и други; накърняващи доброто име на другиго и призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда; съдържащи информация за чужди пароли или права за достъп без съгласието на техния титуляр, както и софтуер за достъп до такива пароли или права.

8.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на предоставяните от ОПЕРАТОРА услуги: да не извършва злоумишлени действия по смисъла на т. 1.3. ; да уведомява незабавно ОПЕРАТОРА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги; да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощено да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; при констатиране на повредени файлове своевременно да уведоми ОПЕРАТОРА за отстраняването им; да не използува методи, водещи до принудително зареждане на нежелано от Интернет-потребителите съдържание ("pop-up"-ове, "blind links" и други подобни).
8.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право при никакви условия да предоставя изтеглената информация от базата данни на трети лица. В противен случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за действията на тези трети лица, съгласно настоящите Общи условия.

ІХ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОПЕРАТОРА. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

9. ОПЕРАТОРЪТ се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползуване на услугата - предмет на настоящия договор. ОПЕРАТОРЪТ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва предоставяната услуга. С приемане на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че използването на предоставяната услуга ще бъде изцяло на негов риск и отговорност. ОПЕРАТОРЪТ не отговоря за евентуално причинени на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползуване на предоставяната услуга вреди, освен ако са причинени умишлено от ОПЕРАТОРА.
9.1. ОПЕРАТОРЪТ има право, но не и задължение, да запазва използувани материали и информация, разположени на неговия сървър, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на ОПЕРАТОРА или на трети лица, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от съответните държавни органи.

Х. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ТЕХНИЧЕСКИ НЕДОСТАТЪЦИ

10. ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за непредоствавяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ОПЕРАТОРА.
10.1. ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на услугите, вследствие на експлоатиране на оборудването на потребителя.
10.2. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до уебсайта му, които могат да възникнат независимо от положената грижа от страна на ОПЕРАТОРА. ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от ОПЕРАТОРА за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на Интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.
10.3. ОПЕРАТОРЪТ не гарантира, че предоставянето на услугите ще бъде непрекъсваемо, навременно, сигурно и свободно от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на ОПЕРАТОРА. ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за надеждността на услугата, която предлага, нейното качество и постоянно предоставяне, както и за загуба на съхранявана от него информация, системни сривове или появата на проблеми свързани с услуга.

ХІ. ВРЕМЕННИ САНКЦИИ.

11. ОПЕРАТОРЪТ има право незабавно и без предизвестие да спира, ограничава или променя предоставяните услуги на ПОТРЕБИТЕЛ, когато последният ги ползва в противоречие със закона, настоящите Общи условия, Интернет етиката, добрите нрави или други приложими норми. Това право се упражнява чрез спиране и ограничаване достъпа до потребителски имена и пароли, спиране на достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до уебсайта на ОПЕРАТОРА и др.
11.1. В горните случаи ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез ОПЕРАТОРА.
11.2. Когато има достатъчно основания да се предположи, че деянието на ПОТРЕБИТЕЛЯ би могло да представлява престъпление, ОПЕРАТОРЪТ сезира компетентните държавни органи, като им предоставя цялата необходима информация и материали, които биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление.
11.3. В хипотезите по предходния член, в случай, че на ПОТРЕБИТЕЛ е наложена временна санкция - спиране, ограничаване или промяна на предоставяните услуги без разваляне на договора от страна на ОПЕРАТОРА, временните санкции продължават до изясняване на фактите по случая.
11.4. Ако предприетите мерки се окажат неоснователни, на ПОТРЕБИТЕЛЯ се възстановява предоставянето на услугите в пълен обем. В противен случай ОПЕРАТОРЪТ може да развали едностранно договора.

ХІІ. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

12. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да обезщети ОПЕРАТОРА и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за платени глоби, за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с ползване на предоставяните от ОПЕРАТОРА услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.
12.1. Вън от горното, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да обезщети ОПЕРАТОРА за всички вреди, причинени вследствие ползване на предоставените услуги от трети лица, на които последният е предоставил паролата си.

ХIІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

13. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати или спре ползването на предоставяните от ОПЕРАТОРА услуга, както и да поиска или осъществи прекратяване на регистрацията си, с което сключеният договор с ОПЕРАТОРА се счита за автоматично прекратен.
13.1. Всяка от страните може да развали настоящия договор в случай на виновно неизпълнение на нейните задължения по договора.

ХІV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

14. ОПЕРАТОРЪТ полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за ПОТРЕБИТЕЛЯ, станала му известна по повод на предоставяне на услугата, предмет на тези Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
14.1. В регистрационната форма, попълвана от ПОТРЕБИТЕЛЯ при сключване на договора, ОПЕРАТОРЪТ ясно обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставяне. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.
14.2. Информацията по предходната точка може да бъде използвана от ОПЕРАТОРА за предлагане на нови услуги на потребителите (безплатни или платени), за промоции, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други цели, освен в случай на изрично несъгласие за това на потребителя, изразено при регистрацията или изпратено впоследствие на следния e-mail адрес: [email protected]
14.3. ОПЕРАТОРЪТ има право да използва събраната информация, за да предлага свои собствени или предлагани от други лица стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.
14.4. Описаните по-горе цели, за които може да се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за ОПЕРАТОРА.
14.5. ОПЕРАТОРЪТ се задължава да не следи, редактира или разкрива никаква лична информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ или за ползуването на услугата и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато: е получил изричното съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ при регистрацията или в по-късен момент; информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури; други посочени в закона случаи.
14.6. Информацията по предходната алинея може да бъде разкривана и предоставяна на трети лица единствено за посочените по-горе цели или други незабранени от закона цели. 14.7. ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност, в случай че попълнените данни от ПОТРЕБИТЕЛЯ данни са неверни и с това той е нанесъл вреда на трето лице.
14.8. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право чрез използуване на потребителското си име и парола на достъп до събраната за него при регистрацията информация, съхранявана в клиентския му профил. Той има право да нанася корекции в тази информация при спазване на изискванията на настоящите Общи условия.
14.9. ОПЕРАТОТЪТ се задължава да предоставя по всяко време на ПОТРЕБИТЕЛЯ възможност чрез промяна на настройките на своя клиентски профил или чрез изпращане на нарочна електронна поща да забрани предоставянето на изцяло или частично обработените лични данни, с цел да бъдат използувани за търговска информация, реклама или за пазарно проучване.

ХV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

15. Предвидените в договора и настоящите Общи условия писмени изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на телеграма с обратен текст, писмо с обратна разписка, факсимилно съобщение, електронна поща, натискане на виртуален бутон в уебсайта на ОПЕРАТОРА и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.
15.1. С приемане на настоящите Общи условия и сключване на договор помежду си, страните изразяват съгласието си да считат отправените електронни изявления помежду им за получени с постъпването им в посочената от адресата информационна система, без за това да е необходимо изрично потвърждаване. Когато ОПЕРАТОРЪТ е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в POP3 сървърите на ОПЕРАТОРА. Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в посочената при регистрацията му електронна пощенска кутия, разположена на сървър в рамките на съответния адресиращ кутията домейн.
15.2. В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от ОПЕРАТОРА, дори ако не е било получено.
15.3. Страните декларират, че в случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
15.4. За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
15.5. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля, включително при следване на посочената по-горе процедура. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата, съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения, в състав от трима арбитри.

Внимание: За да използва услугите, потребителят следва да си осигури достъп до Интернет, като си осигури необходимото за това оборудване, включително компютър, модем или друго техническо средство за достъп до Интернет мрежата, като заплати необходимите за този достъп разходи.

На този уеб сайт не се намират произведения, правата върху които се притежават от трети лица и са защитени от Закона за авторското право и сродните му права, а само информация за тях, подредена като каталог.

Използвайки услугите на този уеб сайт, вие се задължавате да спазвате интернет етиката и законовите разпоредби, като не нарушавате авторските и сродните им права, принадлежащи на третите лица.

Екипа на този сайт не носят отговорност за това което са постнали потребителите, или други техни действия, нарушаващи чужди авторски права. Вие не трябва да използвате този сайт за разпространение или сваляне на материали ако не притежавате съответните права.


Ако сте носител на авторско право на интелектуална собственост линкната на нашия тракер моля свържете се с нас на: [email protected] Ние ще напpавим всичко възможно за да Ви помогнем!
Условия за ползване: Никой от показваните файлове не се хоства на този сървър. Линковете се предоставят единствено от потребителите на сайта. Администраторът на този сайт (AvantaBG.com) не носи отговорност за съдържанието на публикуваните съобщения или за каквито и да било други действия, извършвани от потребителите. Нямате право да използвате този сайт, за да сваляте или разпространявате материали, ако нямате права да извършвате това. Вие носите отговорност за придържане към тези условия.

последна промяна: 16.Jul.2017 02:00 Sunday

Статистиката се обновява автоматично
Потребители: 17440 , Регистрирани днес: 3
Торенти: 13716 , Споделени торенти днес: 3
За контакти:    [email protected]
Btit Tracker - Moded by Captain and SPYWARE
All rights reserved 2013 © 2018 AvantaBG.com